Što to sve plaćamo i osiguravamo kada registriramo auto?

Prilikom registracije vozila potrebno je, osim police osiguranja izmiriti i još neke naknade: putarinu, Spi, vodoprivredu, porez na imovinu, naknadu za okoliš, potvrdu o registraciji (prilikom prve registracije ili izgubljenog dokumenta), potvrdu o vlasništvu (prilikom prve registracije ili izgubljenog dokumenta), registarske tablice (prilikom prve registracije ili izgubljenih dokumenata ili izgubljene tablice), stiker, administrativna taksu i tehnički pregled + eco test. Ovisno o županiji, postoje moguća i oslobađanja plaćanja poreza i putarina, na osnovu rješenja o invalidosti.

Sa osiguravajućom kućom se dogovara osiguranje od auto odgovornosti. Ovaj vid osiguranja je obvezno osiguranje vlasnika ili korisnika motornih vozila za odgovornost i štete pričinjene trećim osobama. Prema zakonu vlasnici ili korisnici motornih vozila obvezni su sklopiti osiguranje od odgovornosti za štete prema trećim osobama pričinjene svojim motornim vozilom.

Koristeći motorno vozilo moguće je trećim osobama pričiniti više vrsta šteta kao što su materijalne štete (oštećenje ili uništenje stvari), tjelesne ozljede, smrtne posljedice i narušavanje zdravlja. Sklapanjem police obveznog automobilskog osiguranja od odgovornosti kod osiguranja, u slučaju odgovornosti osiguranika za štete učinjene trećim osobama isto osiguranje će umjesto osiguranika platiti obeštećenje tim osobama ukoliko postoji krivnja osiguranika za nastanak istih. Pored osiguranja osnovnog rizika po polici automobilske odgovornosti, mogu se zaključiti i dopunski rizici.

Osiguranje dopunskih rizika

Da bi vožnja bila sigurnija uz policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti za osobno vozilo se može ugovoriti, pojedinačno ili kombinirano, paketi dopunskih osiguranja po prihvatljivim cijenama:
Nezgoda – osiguranje od nezgode za vozača i putnike uz osigurane svote po osobi za slučaj smrti ili slučaj trajnog invaliditeta,
– AO – Plus osiguranje od nezgode za vozača i putnika. To je dragovoljno osiguranje uz policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti. Zakonom je propisano da u slučaju prometne nezgode vozač koji je kriv za prometnu nezgodu nema pravo na naknadu štete za tjelesnu ozljedu po polici AO. Central osiguranje vodeći brigu o osiguranicima i u takvim slučajevima nudi mogućnost da budu osigurani. Osiguranikom se smatra ovlašteni vozač motornog vozila koji je kriv za prometnu nezgodu, kao i osobe koje su sukladno pozitivnim zakonskim propisima ne smatraju trećim osobama, a pri tome nemaju osigurateljnu zaštitu iz osnova automobilske odgovornosti.
– Djelomično kasko osiguranje  Kombinacija D – pokriva lom i oštećenje serijski ugrađenih stakala na motornom vozilu, a dodatno i stakla na svjetlima i zrcalima pri udaru sa divljači ili domaćim životinjama.

Prilikom registracije vozila, moguće je ugovoriti još dva proizvoda, zaštitu bonusa i pomoć na cesti.

Zaštita stečenog bonusa

U slučaju da osiguranik skrivi prometnu nezgodu, kod zaključenja sljedeće police, gubi stečeni bonus po polici Automobilske odgovornosti i potrebne su najmanje tri godine dok se ne vrati na prethodno stečeni bonus, što stvara velike izdatke kod zaključivanja novih polica u navedenom periodu. Stečeni bonus prati svakog osiguranika kod izrade nove police bez obzira iz koje osiguravajuće kuće dolazio, jer je ovaj dio uređen zakonom i prati se na državnoj razini, pa jedini način na koji možemo svoj bonus sigurno zaštititi je zaključenje police o zaštiti bonusa.

Central Assistance – 24-satna briga o klijentima

U skladu sa strategijom Central osiguranja da o klijentima brine na najbolji mogući način, razvijen je poseban program asistencija i pomoći na cesti za klijente osiguranja i druge klijente koji žele imati brzu i kvalitetnu uslugu kada je to najpotrebnije. Central assistance nije samo program pomoći na cesti, jer osim tehničke pomoći tu je i niz drugih usluga i pokrića troškova za nepredviđene situacije koje klijenti mogu doživjeti na putovanju, godišnjem odmoru ili svakodnevnom korištenju vozila.

Zaključivanjem Central Assistance police, ne brinete samo o svome vozilu, nego i svojoj obitelji kroz niz dodatnih usluga u slučaju kvara ili nezgoda na putovanju. Uz tehničku pomoć kada je je najpotrebnija, Central asistencija će se maksimalno pobrinuti i za putnike osiguravajući smještaj ili zamjensko vozilo.

Osiguranje tehničke pomoći na cesti omogućuje ostvarivanje točno određenih prava nakon ostvarenja sljedećih rizika:
– Kvara na vozilu uslijed mehaničkog, električnog ili hidrauličnog uzroka,
– Prometne nesreće/nezgode,
– Nemarnog rukovanja (krivo utočeno gorivo, zaključani ključevi u vozilu i sl.) i/ili
– Vanjskog utjecaja (tuča, požar, itd.), zbog posljedica kojih vozilo nije u voznom stanju ili nije moguće upravljati vozilom na siguran način.

Jedna misao o “Što to sve plaćamo i osiguravamo kada registriramo auto?”

Komentari su zatvoreni.